Vedtekter

Vedtekter for "Norsk forening for hode- og halskreft"

§ 1 Foreningens navn

Norsk forening for hode- og halskreft ble stiftet 24/10-2014. Navnet forkortes NFHHK. På engelsk: Norwegian Society for Head and Neck Oncology, NSHNO. Foreningen er en videreføring av Norsk gruppe for hode-halskreft som ble etablert 1996.

§ 2 Formål

Foreningen opprettes for å øke kunnskap om og interesse for hode- og halskreft, samt styrke tverrfaglighet, forskning og nasjonalt samarbeid vedrørende denne sykdomsgruppen. Foreningen vil bidra til forbedring av utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med slik kreft i Norge.

§ 3 Juridisk posisjon

Foreningen er selveiende og juridisk frittstående.

§ 4 Medlemmer

Leger og annet helsepersonell med særlig interesse for hode- halskreft kan søkemedlemskap. Søknad om medlemskap rettes til styret.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Godtgjørelse av verv

Styret eller andre medlemmer med tillitsverv skal ikke motta honorar.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen harmer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge styret
 7. Nedsette en valgkomite på 2 personer.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på fire medlemmer. Disse skal i størst mulig grad representere de fire helseregionene og ha jevnest mulig fordeling av medisinsk faglig bakgrunn. Styret velges for en periode på 2 år. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.
 5. Innkalle til årsmøte

Styret skal holde møte, telefonmøte eller ved tilstedeværelse, når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.